Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met SEROTEC BV, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomsten welke door alle medecontractanten werden aanvaard.

Deze algemene voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de medecontractant/klant ook al zijn deze strijdig met de algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant/klant.

Artikel 2 – Offertes en bestellingen

Onze offerteprijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand.

Er is pas een bindende overeenkomst na mondelinge of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever en wanneer deze uitdrukkelijk werd aanvaard door SEROTEC BV.

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert om welke reden ook, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30 % van het bedrag van de offerte/overeenkomst buiten de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, leveringen of aankopen in het kader van de overeenkomst. Indien de bestelde hoeveelheden tijdens de uitvoering van de werken geringer blijken, is een vergoeding van 30 % van het niet uitgevoerde offertebedrag verschuldigd.

In de offerteprijs zijn geen retouches inbegrepen voor schade welke niet door de schilder werd veroorzaakt, zoals schade door derden, verhuis, scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, en dergelijke meer.

Artikel 3 – Uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijnen welke in de offertes worden vermeld, zijn niet bindend, doch slechts informatief.

Behoudens andersluidende overeenkomst kunnen vertragingen in de uitvoering van de werken geenszins de opzegging/verbreking van de overeenkomst, enige schadevergoeding of intresten of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtvaardigen. SEROTEC BV houdt zich het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten of de overeenkomst als verbroken te aanzien bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de openstaande facturen.

Indien een datum voor de aanvang van de werken werd overeengekomen, dient de klant SEROTEC BV minstens 5 werkdagen vooraf te verwittigen indien deze door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden aangevat en op een latere datum dienen te worden uitgesteld. Bij gebreke hieraan is de klant een vergoeding verschuldigd van 10 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 4 – Uitvoering

De plaatsen waar gewerkt moet worden dienen vlot toegankelijk te zijn. Voor alle (bijkomende) werken welke niet voorzien zijn in de offerte/overeenkomst zal een regieprijs worden aangerekend, vermeerderd met de kostprijs van de gebruikte materialen.

Wachttijden of andere kosten voortvloeiend uit omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van SEROTEC BV, zullen eveneens aan regietarief worden doorgerekend.

De klant zorgt ervoor dat de werf vrij toegankelijk is wat inhoudt dat deze niet afgesloten is, dan wel dat een sleutel ter beschikking wordt gesteld. De klant stelt steeds elektriciteit, water en sanitaire ruimtes ter beschikking van SEROTEC BV, alsook een af te sluiten ruimte waar het materiaal en materieel veilig kan worden opgeborgen.

Artikel 5 – Aanvaarding, zichtbare en onzichtbare gebreken

Geen enkel lastenkohier, beschrijvend bestek of plan is tegenstelbaar behoudens uitdrukkelijke aanvaarding door SEROTEC BV. Elke klacht dient te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken en dit per aangetekende brief. Na het verstrijken van deze termijn worden de werken aanzien als aanvaard.

Indien bepaalde gebreken in de ruimten waarin werken dienen te worden uitgevoerd niet werden vastgesteld tijdens de offertefase en welke tot uiting komen tijdens of na de uitvoering van de werken, kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van SEROTEC BV worden weerhouden. Eventuele meerwerken in dit verband zullen worden afgerekend aan regietarief vermeerderd met een vergoeding voor de gebruikte producten. SEROTEC BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ingevolge opstijgend vocht.

Artikel 6 – Risico

SEROTEC BV draagt geen verantwoordelijkheid wanneer tijdens de uitvoering van de werken andere aannemers of derden die de werf betreden schade veroorzaken aan de door SEROTEC BV uitgevoerde werken. De herstelling van deze schade wordt eveneens afgerekend aan regietarief, vermeerderd met de vergoeding voor de gebruikte producten.

SEROTEC BV behoudt het eigendomsrecht op de geleverde of geplaatste goederen tot de prijs door de opdrachtgever volledig werd betaald.

Anderzijds draagt de opdrachtgever het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het goed afsluiten en bewaken van de werf. Producten en werktuigen welke op de werf werden geleverd, worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever. De premies voor eventuele verzekering tegen diefstal of beschadiging van de op de werf geleverde goederen en materieel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van SEROTEC BV is beperkt tot vergoeding van de schade te wijten aan het foutief uitvoeren van de hoofdverbintenis van de overeenkomst. SEROTEC BV is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Elke schade dient binnen de 8 dagen na haar ontstaan per aangetekende brief ter kennis van SEROTEC BV te worden gebracht. SEROTEC BV kan slechts aansprakelijk worden gesteld en tot vergoeding gehouden zijn voor door haar of de door haar producten veroorzaakte schade ten belope van maximaal de verzekerde bedragen conform de polissen BA exploitatie en BA na levering, zijnde 1.250.000 EUR voor zaakschade en lichamelijke schade.

Artikel 8 – Betalingen

Bij het afsluiten van de overeenkomst dient een voorschot van 30 % van de overeengekomen aannemingsprijs te worden betaald. Het saldo van 70 % wordt gefactureerd volgens de vordering van de werken. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt vermeld op de factuur.

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar. Tevens is een schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR. Tenslotte is een vast bedrag van 40 EUR invorderingskosten verschuldigd conform art. 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.